Tin tức

Trang chủ » Tin tức » Chi tiết

Văn bản mới nhận từ ngày 01 đến 06-7 (phần 1)

Thứ hai, 28/04/2014, 14:58 GMT+7

Nội dung:
Bao gồm 09 Luật mới vừa được Chủ tịch nước ký lệnh công bố; quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; quy định về tăng lương cơ sở...

 

 

Luật 28/2013/QH13: Luật Phòng, chống khủng bố.

Luật 29/2013/QH13: Luật Khoa học và công nghệ.

Luật 30/2013/QH13: Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Luật 31/2013/QH13: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Luật 32/2013/QH13: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Luật 33/2013/QH13: Luật Phòng chống thiên tai.

Luật 35/2013/QH13: Luật Hòa giải cơ sở.

Luật 36/2013/QH13: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú.

Luật 37/2013/QH13: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp.

QĐ 21/2013/QĐ-UBND ngày 28-6: Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

QĐ 37/2013/QĐ-TTg ngày 26-6: Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020.

QĐ 39/2013/QĐ-TTg ngày 27-6: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 69/2011/QĐ-TTg ngày 13/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

NQ 47/2013/QH13 ngày 20-6: Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014.

NQ 49/2013/QH13 ngày 21-6:

Về việc kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân.

NQ 52/2013/QH13 ngày 21-6: Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

NĐ 63/2013/NĐ-CP ngày 27-6: Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

NĐ 64/2013/NĐ-CP ngày 27-6: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

NĐ 65/2013/NĐ-CP ngày 27-6: Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

NĐ 66/2013/NĐ-CP ngày 27-6: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

NĐ 68/2013/NĐ-CP ngày 28-6: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi.

TTLT 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25-6: Hướng dẫn thực hiện QĐ 48/2011/QĐ-TTg về việc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

TT 89/2013/TT-BTC ngày 28-6: Sửa đổi, bổ sung TT 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

Loại: Thông tin tổng hợp lĩnh vực khác
Đã phát hành: 09/07/2013 3:25 CH
ItemStatus: 3
TopItem: Không
ReadCounter: 655

Người viết : Hochiminhcity.gov.vn BOT