Tin tức

Trang chủ » Tin tức » Chi tiết

Văn bản mới nhận từ ngày 19-8 đến 24-8 (phần 2)

Thứ hai, 28/04/2014, 14:48 GMT+7

Nội dung:

TT 08/2013/TT-BNV ngày 31-7: Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

CT 17/CT-UBND ngày 12-8: Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị trên địa bàn Thành phố.

TTLT 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 1-8: Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước.

TT 20/2013/TT-BGTVT ngày 16-8: Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt.

TT 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 9-8: Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

QĐ 51/2013/QĐ-TTg ngày 16-8: Sửa đổi một số điểm của QĐ 04/2011/QĐ-TTg về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

NQ 101/NQ-CP ngày 20-8: Phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật.

TT 108/2013/TT-BTC ngày 13-8: Quy định về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia.

TT 109/2013/TT-BTC ngày 13-8: Hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013.

TT 110/2013/TT-BTC ngày 14-8: Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

 

QĐ 1225/QĐ-BLĐTBXH ngày 21-8: Thành lập Văn phòng Quản lý lao động VN tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc trực thuộc Trung tâm lao động nước ngoài.

CV 1245/TTg-KTTH 13-8: Cổ phần hóa và nộp các khoản thu về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

QĐ 1394/QĐ-TTg ngày 13-8: Thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

QĐ 1395/QĐ-TTg ngày 13-8: Phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

QĐ 1440/QĐ-TTg ngày 16-8: Ban hành Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam.

QĐ 1445/QĐ-TTg ngày 16-8: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

QĐ 1448/QĐ-TTg ngày 19-8: Phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020.

QĐ 1785/QĐ-NHNN ngày 19-8: Phân công công tác Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước   

QĐ 2946/QĐ-BGDĐT ngày 13-8: Thành lập tổ công tác thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.

CV 3155/LĐTBXH-TCDN ngày 23-8: Bổ sung nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình môn học pháp luật.

QĐ 4178/QĐ-UBNDTP ngày 2-8: Về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

QĐ 5966/QĐ-BCT ngày 22-8: Gai hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015.

Loại: Thông tin tổng hợp lĩnh vực khác
Đã phát hành: 26/08/2013 1:10 CH
ItemStatus: 3
TopItem: Không
ItemShortContent: Bao gồm các nội dung về chế độ nâng bậc lương thường xuyên; thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm; bảo trì công trình đường sắt; hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo; đề cương Quy hoạch Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh...
ReadCounter: 446

Người viết : Hochiminhcity.gov.vn BOT